Privacybeleid


Mijn voetpad respecteert en beschermt de privacy van al haar cliënten die in haar praktijk worden behandeld. Zij draagt er zorg voor dat alle cliëntgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld zullen worden.

Mijn voetpad hanteert voor u de huidige Europeses Wet- en Regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens  genaamd AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die is ingegaan op 25 mei 2018.

In dit Privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft:

  • Uw toestemming vragen als deze nodig is voor het verwerken van uw persoonsgegevens
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor  deze  zijn verstrekt
  • Alleen die persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en vooral deze te respecteren
  • Geen gegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering  van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en met uw wederzijdse goedkeuring.


De gegevens die door Mijn voetpad worden verwerkt bestaan uit:

  • Gegevens die door u aan mij worden verstrekt
  • NAW-gegevens, geboortedatum-, telefoonnummer-, en e-mailadres gegevens.

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

U heeft het recht om inzage te hebben in uw eigen gegevens en deze te laten wijzigen en/of te laten verwijderen op elk tijdstip dat u wenst.

Mijn voetpad is verantwoordelijk voor het beheer en de verwerking van uw persoonsgegevens.

Mijn voetpad  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 15 jaar.

Indien u na het doorlezen van dit Privacybeleid nog vragen heeft, dan nemen we deze graag met u door.


Indien akkoord, dan bevestigt u dat u dit Privacybeleid heeft gelezen en akkoord gaat met de gestelde voorwaarden, de Algemene voorwaarden van Mijn voetpad en het overeengekomen Privacybeleid.


Voor verwerking van de persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we toestemming van hun ouders of voogd.

 Algemene voorwaarden

De Therapeut behandelt alleen op afspraak.

De Cliënt verplicht zich middels het intake- en anamnese formulier relevante informatie aan de Therapeut te verstrekken. De Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van eventuele (medische) informatie die hij/zij tijdens de afspraak verstrekt. 

Er worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan de Therapeut afzien van de behandeling en wordt doorverwezen naar de huisarts of specialist.

De Cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

De Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de Cliënt in alle fases van de behandeling.

De Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de Cliënt t.b.v. de behandeling verstrekte gegevens. 

De Therapeut mag zonder toestemming van de Cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.

Cliënt mag van de Therapeut verwachten dat hygiëne voor haar belangrijk is. De Therapeut verwacht dat ook van de Cliënt. De Therapeut heeft het recht een behandeling te annuleren indien er naar haar oordeel  geen sprake is van een hygiënische situatie bij de Cliënt. Terugvordering van de kosten is dan niet mogelijk.

De Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld of overeengekomen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

De Therapeut verplicht zich de Cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is. 

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos en bij voorkeur telefonisch worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden volledig berekend tegen het dan geldende tarief, tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door de Therapeut.

De Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

De Therapeut is via het NIBIG (registratienummer 527480) aangesloten bij de door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende Quasir/Stichting Zorggeschil.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

De Therapeut heeft een inspanningsverplichting,  geen resultaatverplichting.

 

Klachtenregeling


Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Met ingang van 30 november 2017 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact
 

Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via [email protected]. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.